Burslar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulunun 16/11/2017 tarih ve 2017/13-560(7) sayılı kararıyla yürürlüğe giren ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerden burs veya öğrenim yardımı almak isteyenlere burs veya öğrenim yardımı sağlamaktadır. 


Ayrıca şartlı bağış yapan bağışçılarımızın istek ve arzuları doğrultusunda bağışçımızın talep ettiği koşulları taşıyan öğrencilere de burs verilmektedir.

Millî Eğitim Vakfı ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği tüm burslar ve eğitim yardımları karşılıksızdır.

 • Burs verilecek öğrenci sayısı ile burs miktarı her yılın Eylül ayında Yönetim Kurulumuzca belirlenir. Burs başvuru formu ve gerekli bilgiler Vakıf web sayfasında yayınlanır. 
 • Vakıf bursu almak için istekli öğrenciler veya velileri tarafından süresi içerisinde web sayfasında yayımlanan “Burs Başvuru Formu” kullanılarak, doğrudan veya posta yoluyla gelen talepler toplanır. 
 • Süresi içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz. 
 • Sonuçlar sadece seçilen öğrencilere SMS, e-posta veya yazı ile bildirilir.
 • T.C. Vatandaşı olmak, 
 • Maddi desteğe ihtiyacı olmak, 
 • Başka bir kurumdan burs almamak (KYK Bursu dahil), 
 • Eğitimi sırasında “kısa süreli uzaklaştırma” cezasından daha ağır ceza almamış olmak, 
 • İlkokul, ortaokul ve lise bursu için ayrıca, 
 1. Sınıf tekrarı yapmıyor olmak, 
 2. Yatılı olarak okumamak, 
 3. Açık ortaokul veya lisede okumamak, 
 • Lisans bursu için ayrıca, Açık öğretim, ekstern ve yurt dışında öğrenim görmemek, 
 • Lisansüstü bursu için ayrıca, öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerden en az 75) olması, 30 yaşını geçmemiş olmak, 
 • Doktora için ayrıca, lisansüstü bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması, 35 yaşını geçmemiş olmak, 

koşulları aranmaktadır. 

Vakfımız ayrıca çeşitli doğal felaketlerde kayba uğramış ya da sağlık yardımına ihtiyaç duyan öğrenci ve öğretmenlerimze imkânları ölçüsünde destek olmaktadır.

 • Burs başvuru formu, 
 • Onaylı öğrenci belgesi, 
 • Nüfus idaresinden alınacak onaylı, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, 
 • Öğrenime ara verenler için savcılıktan alınacak iyi hal kâğıdı, 
 • Öğrenim gören kardeşlerin öğrenim belgeleri, 
 • Ailenin gelir durumunu gösterir belge: 

- Maaşlı çalışanlar için onaylı ücret bordrosu, 

- Emekli olanlar için aylık ya da üç aylık maaşını gösterir belgenin onaylı örneği, 

- Çiftçi ise onaylı yıllık gelir belgesi örneği, 

- Esnaf veya serbest meslek sahibi ise vergi levhası örneği, 

 • Çalışmayan anne ve baba için çalışmadıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge, 
 • Öğrenci ve ailesinin varsa ayrı ayrı kira kontratı örnekleri, 
 • Kredi ile ev almış olanların kredi ödentilerine ait belge, 
 • Öğrenci ve ailesinin varsa ayrı ayrı ikametgâh örnekleri, 
 • Öğrenci adına açılan vadesiz mevduat hesabına ait (Banka adı-Şube adı-Iban numarasını gösterir) belge 
 • İlkokul-Ortaokul ve Lise öğrencileri için karne ve başarı belgeleri örneği, 
 • Lisans öğrencileri için (transkript) 
 • Üniversite sınavını yeni kazananlar için ÖSYM sınav sonuç belgesi ile Yerleştirme Puan ve Başarı Sırasını gösterir belge 
 • Yüksek Lisans için (tezli), lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (kayıt tarihi ve sömestre, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek) 
 • Doktora için, lisansüstü öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini, (kayıt tarihi, sömestre, doktora dalı açık olarak belirtilmelidir.)

Vakfımız gerekli gördüğü durumlarda yeni burs verilen veya burs almakta olan öğrencilerin başvuru formunda kodladıkları bilgilere ait belgeler inceler.  Öğrenci beyanının ve istenen belgelerin doğru olmadığının anlaşılması durumunda burs kesilir ve Vakfı yanıltmalarından dolayı genel hukuk kurallarına göre öğrenci veya velisi hakkında işlem yapılır.

 • Vakfın web sayfasında yayımlanan burs başvuru formunda kodlanan bilgilere göre bilgisayar ortamında puanlama yapılır ve öğrenciler aldıkları puanlara göre sıralanır. 
 • Bu sıralamaya göre, en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak tespit edilen kontenjan kadar asil, kontenjanın yüzde yirmisi kadar yedek öğrenci belirlenir. Asil olarak seçilen öğrencilerden süresi içerisinde yukarıda belirtilen belgeler istenir. Sonuçlar sadece seçilen öğrencilere SMS, e-posta veya yazı ile bildirilir. 
 • Bildirim yapılan öğrencilerden istenilen belgelerini göndermeyenler ile formda beyan ettikleri bilgileri doğrulayan belgeleri olmayanlardan bursu iptal edilenlerin yerine yedeklerden yine puan sırasına göre seçim yapılarak belgeleri istenir. Puan eşitliği olması halinde bir önceki yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. 
 • Burs almaya hak kazanan yükseköğretim öğrencileri kendi adlarına, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ise velisi nezdinde (Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası) şubelerinden birinde vadesiz mevduat hesabı açtırarak, hesap bilgilerini içeren (Banka adı-Şube adı-IBAN numarası) belgeyi MEV Genel Merkezi'ne bildirir. Yıllık burs süresi 12 aydır. Burs alan öğrenciye, burs alma şartları taşıdığı sürece, öğrenim süresi kadar burs verilmeye devam edilir. 
 • Burslar Ekim ayından itibaren aylık olarak öğrencilerin bildirdikleri banka hesaplarına yatırılır.

MEV Bursundan yararlanmakta olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin Millî Eğitim Vakfı tarafından kendilerine Temmuz ayı içerisinde iletilen ‘Bilgi Yenileme Formu’nu Eylül ayının 15’ine kadar MEV Genel Merkezi’ne ulaşacak şekilde gönderimini sağlamaları ya da teslim etmeleri gerekmektedir.

MEV Bursundan yararlanmakta olan yükseköğretim öğrencilerinin Millî Eğitim Vakfı tarafından kendilerine Ağustos ayı içerisinde iletilen ‘Bilgi Yenileme Formu’nu Ekim ayının 15’ine kadar MEV Genel Merkezi’ne ulaşacak şekilde gönderimini sağlamaları ya da teslim etmeleri gerekmektedir.

Millî Eğitim Vakfı, ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği KYK burslarından yararlanan öğrenciler MEV Burslarından yararlanamamaktadır. KYK Kredisinden faydalanan öğrenciler MEV Burslarından yararlanabilir.

Açık öğretim ya da uzaktan eğitim öğrencileri MEV Burslarından yararlanamamaktadır.

MEV Burslarından faydalanmak amacıyla yapılan başvurudaki Üniversite / Fakülte ve Bölüm esas kabul edildiği için bursa hak kazanılan bölümün eğitim süresi MEV Bursları için ödeme süresi olarak kabul edilir. Devam ettiğiniz diğer bölüm için bursun devam etmesi yönetmeliğimize göre maalesef mümkün değildir.

Bursu başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle kesilen bursiyerler, başarı durumlarını uygun hale getirdikleri takdirde yeniden başvuru yapabilirler.

Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin bursu kesilir. 
- Beyanın ve istenen belgelerin doğru olmadığının anlaşılması, 
- Kınama cezasından daha ağır bir ceza alması veya terör olaylarına karışması, 
- Burs almaya başladıktan sonra diğer resmi veya özel kuruluşlardan burs veya öğrenim yardımı alması, 
- Kendi isteğiyle veya başka nedenlerle öğrenimini bırakması, 
- Kendi isteğiyle burs almaktan vazgeçmesi, 
- Öğrenimini tamamlaması, 
- Geçerli bir gerekçe göstermeksizin öğrenimine ara vermesi, öğrenimini dondurması, 
- Bursun devamına ilişkin Vakıfça yapılan yazışmalara (Bilgi Yenileme Formu vb.) cevap vermemesi, 

İlkokul, ortaokul ve lise bursu için ayrıca, 

- Öğretim yılı sonunda başarısızlık ya da devamsızlıktan sınıfta kalması, 
- Yatılı statüsüne geçmesi, 

Lisans bursu için ayrıca, 

- Öğrenim süresinin aşılması,

Hayırsever vatandaşlar tarafından şartlı olarak verilen burslar, burs tutarı ödemelerinin kesilmesi halinde, Vakfımız tarafından devam ettirilir.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler yapılacak incelemeler sonucunda MEV Burslarına hak kazanamazlar. Diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları bursları iptal ettiren öğrenciler, MEV Burslarına başvurabilirler ancak iptal işleminin yapılmış olması durumunda dâhî MEV Bursuna hak kazanamama ihtimali bulunmaktadır.

MEV Bursu almakta olan öğrenciler başka kurumların burslarına başvurabilirler. Ancak vakfımızın düzenli olarak yürüttüğü çalışmalarla bu kurum ve kuruluşlardan burs aldıkları tespit edildiğinde MEV Bursları kesilir.

MEV Burs kontenjanları belirlenirken herhangi bir bölüm ayrımı yapılmaz. Ancak Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrenciler değerlendirme aşamasında ek puan alarak değerlendirilirler.

MEV burslarına ait sonuçlar sadece seçilen öğrencilere SMS, e-posta veya yazı ile bildirilir. Bu bildirime istinaden gerçekleştirilecek işlemlerin takibi bursiyerin sorumluluğundadır.

Yıllık burs süresi 12 aydır. Burslar her ayın son günü öğrenciler tarafından vakfımıza bildirilen banka hesap numaralarına yatırılır. Burs alan öğrenciye, burs alma şartları devam ettiği sürece bursa hak kazandığı bölümün öğrenim süresi kadar burs verilmeye devam edilir. Burs miktarındaki artışlar ve artışların burslara yansıması Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.

MEV Burslarından faydalanmak amacıyla yapılan başvurudaki Üniversite/Fakülte ve Bölüm esas kabul edildiği için bursa hak kazanılan bölümün eğitim süresi MEV Bursları için ödeme süresi olarak kabul edilir. Yüksek Lisans ve doktora öğrenimleri ayrı birer burs türü olarak değerlendirildiği için her aşamada yeniden başvuru / kabul sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

MEV burslarına hak kazanılan bölümün eğitim süresi burs ödeme süresi olarak kabul edileceği için eğitim süresi uzayan öğrencilerimizin bursları devam ettirilememektedir.

Engelli öğrencilerimiz MEV Burslarına burs alma koşullarını sağladıkları takdirde diğer öğrencilerimizle aynı koşullarda başvurularını gerçekleştirebilirler.

MEV bursunuzun devamı için Türkiye’deki okulunuzda kaydınızın devam etmesi için sene veya dönem kaybınızın olmaması, Erasmus kapsamında gittiğiniz ülkedeki okulda göreceğiniz dersleri Türkiye’deki okulunuzun kabul etmesi ve başarı koşullarımızı döndüğünüzde de sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde MEV Bursu kesilecektir.

Millî Eğitim Vakfı ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Millî Eğitim Vakfı ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği Türkiye sınırları içerisindeki tüm üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler MEV Bursundan yararlanmak amacıyla başvuru yapabilirler. 

Staj dönemlerinde işveren tarafından Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesini kapsayan sigorta ödemeleri (Meslekî eğitim kanunu kapsamındaki ödemeler - asgari ücretin %30'una kadar) MEV bursunu etkilemez. 

Millî Eğitim Vakfı ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği yalnızca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere burs verilmektedir.

Hayır, MEV Yükseköğrenim Burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerde herhangi bir yaş sınırlaması aranmaz. Ancak, Lisansüstü eğitim için 30 yaşını, Doktora eğitimi için 35 yaşını aşmamış olmak şartı aranmaktadır.

Yatay geçiş yaptığınızda onaylı not dökümü belgenizi (transkript), geçiş yaptığınız okuldan öğrenci belgenizi ve yeni adresinizi ve değişen iletişim bilgilerinizi içeren dilekçenizi vakfımıza en kısa zamanda ulaştırmanız gerekmektedir.

Millî Eğitim Vakfı ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. 

Bizi Takip Edin!